L'Altra Agrigento online

Blog di informazione libera e apartitica

Wednesday, Oct 23rd

Ultimo aggiornamento:02:38:35 PM GMT

Tu sei qui: CULTURA LIBRI E RACCONTI Detti e proverbi "giurgintani": su Facebook nasce un gruppo tematico

Detti e proverbi "giurgintani": su Facebook nasce un gruppo tematico

E-mail Stampa PDF

Quante volte abbiamo ascoltato un detto, un proverbio, una imprecazione tipica delle nostre parti proferita dai nostri genitori, nonni o zii? Centinaia di poetici versi in dialetto che sono entrate di diritto nel nostro idioma comune e che spesso pronunciamo senza rendercene conto. Una importante testimonianza culturale della nostra caratteristica "parlata" che ci tramandiamo probabilmente da secoli.

Le generazioni attuali e quelle a venire potrebbero non avere, purtroppo, un vivo e nitido ricordo dei nostri classici detti; ci ha pensato il social network Facebook a imprimere indelebilmente sulla Rete, a disposizione di tutti, una raccolta specifica che quotidianamente viene impinguata proprio da "navigatori" agrigentini.

Il nome del gruppo è "Proverbi e modi di dire agrigentini" e così lo descrivono i suoi ideatori: "La saggezza dei nostri avi ci viene tramandata tramite proverbi e modi di dire tipici del territorio agrigentino che qui ho raccolto e che desidero condividere con tutti voi. Invito chiunque fosse a conoscenza di proverbi o modi di dire non riportati nell'elenco di pubblicarli al fine di arricchire il nostro patrimonio di conoscenza comune".

Ne abbiamo raccolte alcune e ve le pubblichiamo di seguito: buona lettura.

- U jornu unni vogliu e a sira spardu l'ogliu - 
- Si unceru Ogliu fitusu e padeddra spunnata - 
- 'u immirutu va pa so via e u so immu unsu talìa - 
- Minchia parrì... ma duna na santa - 
- Nuddru fa nenti pi nenti - 
- U rispettu è misuratu, cu lu porta l’havi purtato.
- Cu è riccu d'amici e riccu di sordi -
- Fa u minchia pi un ghiri a guerra
- U cielu ti vagna e u vento t'asciuca - 
- L'erba tinta un mori mà - 
- Nesci patruni ca a casa è mia - 
- Di patruni a garzuni - 
- Semu ricchi e unnu sapi nuddru
- Chiu scuru di mezzannotti un pò ffari? (chiedo io) - 
- Futti Futti ca Diu pirduna a tutti
- Cu picca accatta picca trova
- Ammuccia ammuccia ca tuttu pari - 
- Falla comu vò..ma è sempri Cucuzza! 
- Si chiù curnutu di un babbaluciu - 
- Megliu u tintu canusciutu ca u bonu a canusciri - 
-
Amici e parenti un c'accattari e unci vinniri nenti
-
Una vota s'arrussica e una vota s'aggiarnia
-
scrusciu di carta assa e cubbaita nenti
-
cu piglia un turcu è sò !
-
vuci di populu vuci di Diu
-
u sceccu porta a paglia e u sceccu sa mangia
-
genti allegra Diu l'aiuta
-
a tempu di pira Zi Pè Zi Pè ,fineru li pira e finiu 'u Zi Pè
-
quannu la china passa fatti juncu
-
iri a ligna senza corda
-
quartara sciaccata un ci iri all'acqua
-
iurnata rutta rumpila tutta
- a matinata fa a jurnata
-
testa ca un parla si chiama cucuzza
-
zara aba zara un cantaru e tanticchia
-
una parola è picca e du su assa
-
un cridiri o santu si un si vidi u miraculu
-
sceccu chi si vanta un vali mancu mezzu sordu (o mezza lira)
-
a tempu di caristia ogni ficateddru di musca fà sustanza
-
dissi lu surci a la nuci,dunami tempu ca ti spurtusu
-
cu lassa la strata vecchia pi la nova ,sapi zoccu lassa ma no chiddru ca trova
-
longu e fissa,curtu e malu caputu
-
fungi ,pateddri e granci assai spenni e nenti mangi
-
amuri,biddrizza e dinari sunnu tri cosi ca un si ponnu ammucciari
-
dill'amici mi guardi Diu ca di i nimici mi guardu iu
-
cu è gilusu mori curnutu
-
scuru e fuddra
-
beddu spicchiu di mennula amara!
-
trenta e du vintottu
-
nenti fari, ca nenti si sapi!
-
a furtuna do crastu:nasciri curnutu e moriri scannatu
-
murritiusu 
-
Aiutati ca Diu t'aiuta
-
Ma tu chi sì, figliu d' a gaddina bianca?
-
U Signuri fici a tia, e ruppi la furma!
-
a casa capi quantu voli u patruni
-
l'okkiu do patruni ngrassa u cavaddru!!!
- occhi a pampineddra
-
vinisti pi futtiri e ristasti futtutu!
-
curnutu e vastuniatu
-
ha chiu' corna tu ca un panaru di babbaluci
-
u putiaru abbannia chidru c'avi
-
cu sa senti stringi i denti
- a la
facci comu i basuli
-
a beddra rrobba a tegnu 'n Francia e ccà moru do friddu
- tinni isti a ligna senza corda
-
A linjua un'avi ossa ma rumpi l'ossa
-
pari a morti in permissu!
-
chiovi pisuli pisuli
-
Chi ti chiurinu i manu?
-
Chi ti chiuri u culu?
-
fa beni e scordalu, fa mali e pensaci
-
è nuddru ammiscatu cu nenti
-
ci dissi u sceccu a lu mulu semu nati pi dari lu culu
-
cu sparti avi a megliu parti
-
si chiui una porta e si apri un purticatu
-
nuddru si piglia si nun si rassumiglia
-
agneddu e sucu e finì u vattìu ( "e ammuccati sta bomboniera" aggiungono a Palermo ponendo una mano sulle parti intime maschili)
-
megliu fariti un vistitu ca dariti a mangiari
-
i ferri fannu u mastru
-
morti e patruni, un si sapi mai quannu vennu
-
a megliu parola è chidda ca nun si dici
-
addrevu, addrevu... addrevu u porcu!
-
Cu nasci tunnu nun po' moriri quatratu
-
Tintu cu mori
-
Fatti a nomina e va' curcati
-
stenni u pedi quantu u linzolu teni!
-
capiddi e guai, nun ni mancanu mai
-
Megliu diri chi sacciu ca diri chi sapia
-
Quantu è bello diri di no, ti resta l'amicu e la roba to
-
Cu paga avanti mangia pisci fitusu
- Chistu unnè santu ca
suda
-
l'acqua lu vagna u ventu l'asciuca
-
l'acqua dintra e u cannolu fora
-
né scu, né porcu, né passa ddrà
-
Ma chi minchia ha ni sta testa? Fumèri?
-
Affidavu 'a pecora 'o lupu
-
Gira vota e firria...
-
si piglia' u itu cu tuttu u vrazzu!
-
comu si li cuglieru li beddri pira, comu si li cuglieru senza scala
-
Si mangiaru a don Cola cu' tutti 'i furmi.
-
aspetti ca ti cadi lu ficu 'mmucca
-
ava fari trasiri u sceccu pa cuda
-
unni va cu u sceccu?
-
cu mangia fa muddrichi 
-
u saziu un ci cridi a u diunu
- Sinnacu picciottu paisi ruvinatu
- acqua davanti e bentu darrè!
- cu parlà m'arricrià!
- l'acqua ti vagna e u ventu t'asciuca!
- a vutti china e a muglieri mbriaca!!!
- Mi vogliu fari la cruci cu la manu manca! Patri figliu ... e dunni pigliu!
- Cu la voli cotta, cu la voli cruda...
- Iu chi ti detti e tu chi mi dasti
- U cuntu de tri surdi
- A megliu acqua sa vivinu i porci!
- salutamu e cacciamu!
- U cani muzzica sempri u strazzatu!
- u signuri duna pani a cu un avi denti
- ‎Betta contrariusa
- chi 'ssi 'nticchinutu...
- Tal'è, va raspati arrassu!
- umm' arristaru mancu l' occhi pi chiangiri
- è cani con canusci patruni
- Si' 'na minchia carricata d'acqua
- vinisti pi futtiri e ristasti futtutu!
- A chi...piglià e finì...
- Per dire: "vado via!" l'agrigentino dice: "Mi nni ivu!" (eccezionale! una sorta di past progressive, che non trova uguali in altre lingue)
- u dissi a nora pi sentilu a soggira
- testa di cutupiddru!
- ci voli u ventu 'n chiesa...ma no astutari i cannili
- A bona a bonè
- Dumani è duminica, tagliamu a testa a Minica. Minica nun c'è, tagliamu a testa 'o Re. Lu Re è ammalatu, tagliamu 'a testa 'o surdatu. 'U surdatu è a la guerra ... sbattemu 'u culu (mani, nella versione politically correct) 'nterra!!!
- Si dice di una donna che ha avuto una vita sessuale molto allegra: "chidda nn'ha stuccatu cazzi ... "
- Arristà cu l'occhi chini e i manu vacanti !!!
- mi va curcu ca l'occhi mi fannu pupi pupi.
- Nuddru si piglia s'un si rassimiglia
- Donn'Anna fora cullega !
- A gaddrina ca camina porta a vozza china !
- Chiamu all'orbu pi chiediri aiutu, grapi l'occhi e mi fici scantari!
- Ianni cumanna a Ianni: vacci tu ca si cchiù granni...
- Vecchi, 'mmriachi e picciliddi Diu l'aiuta!
- una vota sarrussica una vota saggiarnia!
- sulità santità
- Monachi e parrini, viditi la missa e stoccaci li rini
- E cu minchia parla? 'U paraccaru?
- persi u sceccu cu tutti i carrubbi
- Un patri campà 100 figli e 100 figli un sappiru campati un patri
- Un amuri milli peni
- fimmina c'annaca l'anca si unn'è buttana picca ci manca
- ‎"megliu diri chi sacciu a no chi sapia"
- 'nsamasignuri
- cu parlà m'arricrìa
- u c'è mortu ca sa ridi, un c'è zita ca si chianci
- Aranci aranci, cu l'avi si li chiangi.
- i guai da pignata li sapi cu l'arrimina
- a pignata n'comuni unnà vuddrutu mai
- cu nesci arrinesci
- vegnu do mortu e mi dici ca e' vivu...
- jurnata rutta...rumpila tutta...
- munnu è e munnu a statu
- Ad una bambina che vuole sempre l'ultima parola: "si troppu arrispustèra!"
- Iddu vulissi tuvaglia cunzata e pani sminuzzatu!
-  "ma chi ha li spini 'nculu?"
- Pun sapiri leggiri e scriviri....
- Due agrigentini stanno insieme sollevando un peso. Uno dei due barcolla. l'altro protesta: "Gnadà Pe', nn'ha forza 'nculu?".
- ‎(dopo aver raccontato un aneddoto): "e vi cuntavu la passata!"
- Tutti cacaru e ficiru a tìa
- e ...si ficiru i ficu!!!!
- Chista è a ZITA!
- Acchiana i mura lisci ...
- Unni voli mancu cu mutu!
- U pisci feti da testa!
- Fa beni e mori ammazzatu!
- E quannu la furtuna un ti dici, jettati 'nterra e cogli babbaluci
- zara e bazzara un cantaru e vinticincu
- di n'oricchia ci trasi e di l'antra ci nesci!
- Cu pratica lu zoppu all'annu zuppichia!
- A chi iocu iucamu ah? A futti cumpagnu?
- Ogni lassata è pirduta
- durà di natali a santu stefanu!
- Cu disìa e cu schìfia 
- A tempu ri caristia, ogni pirtusu è galleria
- parla quannu piscia a gaddrina
- ti fazzu curriri quantu si longu
- Cu è minchia? Carnalivari o cu cci va appriessu?
- Ma va fatti monacu !
- ammuccia, ammuccia, ca tuttu pari!
- cu avi chiossà avi assu
- Conclusivo/rafforzativo di un recriminato diritto/prerogativa: E CHI MINCHIA!!??
- SENTI CHISTA E VA' CURCATI
- unciti cu i megliu di tia e appizzaci i spisi
- Muglieri e vó do paisi to' !
- Ogni funtana leva a siti !
- ti piglià u mali di l'agneddu: ti crisci a panza e t'accurza l'aceddu
- carti chi passanu,iucaturi ca si vanta
- va duna u culu e ci dici ca cadisti
- ci voli furtuna a friiri u' novu!
- un ncuitari u cani ca dormi
- Un occhio a Cristu e un occhiu a San Giuvanni!
- Vidi chi cosi... tu...
- juagliardu...moviti
- quantu tira un pilu di sticchiu mancu un 'vò mpagliatu
- Moviti drocu
- s'amminchià 
- ama l'omu to' cu viziu so'
- a fami mi strazza i mutanni
- staiu allippannu da siti
- A cu mi duna u pani u chiamu papa'
- Ogni pilu ci pari un travu!
- ‎"Finì a frisca e pirita
- Ognunu sapi quantu l'avi
-  A regina appi bisognu da vicina
- megliu ddrocu ca nterra
- si vò passari la vita cuntenti, statti luntanu di li parenti..
- ogni ficateddru di musca e' sustanza!
- A minchia n 'culu d'avutri pari un filu di ina
- cielu a picurina, si un chiovi oi, chiovi dumani matina
- ogni impidimentu è giuvamentu
- a cunfidenza porta alla mala crianza!
- cu nun ti canusci caru t'accatta ...
- u Signuri duna pani a cu unnavi denti...
- cu di spiranza campa dispiratu mori...
- Unn'aiu figli e chianciu niputi
- Chiavuzza chiavuzza ognunu a so' casuzza
- unni va 'zzanniannu Zanna! 

...e tanti altri nel gruppo Proverbi e modi di dire agrigentini (su Facebook).